Oferta dla członków Stowarzyszenia ZDROWIE ubezpieczonych w Warcie

Dostęp do dokumentów, wzorów dokumentów i innych informacji dla ubezpieczonych, dostępny jest po wybraniu konkretnego numeru polisy.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia WARTA

Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która:

 • ukończyła 18 lat i nie ukończyła 67 roku życia,
 • nie posiada orzeczenia o niezdolności do pracy lub uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych lub orzeczenia o niepełnosprawności’
 • w dacie podpisania deklaracji uczestnictwa/ zmiany nie przebywa na zwolnieniu lekarskim oraz w ciągu ostatniego roku licząc od daty podpisania deklaracji nie przebywała na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni (zwolnienie nie dotyczy złamania kończyn dolnych i górnych, usunięcia wyrostka robaczkowego i migdałków oraz zwolnienia na osoby trzecie (np. dziecko, małżonka).

 

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia jest wyłączona w przypadku zdarzeń powstałych w związku z wykonywaniem jednego z poniżej wymienionych zawodów lub
czynności:

  • górnik,
  • konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy,
  • ochroniarz z pozwoleniem na broń,
  • elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V,
  • kaskader,
  • pirotechnik,
  • korespondent wojenny,
  • żołnierz zawodowy,
  • strażak,
  • policjant,
  • marynarz,
  • ratownik,
  • funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
  • treser zwierząt niebezpiecznych,
  • opiekun zwierząt w zoo lub cyrku,
  • akrobata,
  • artysta cyrkowy,
  • sportowiec zawodowy,
  • osoba wykonująca pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej 10 metrów,
  • pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych,
  • pracownik rybołówstwa dalekomorskiego,
  • personel samolotów.

   

  Dokumenty i informacje związane z zgłoszeniem roszczenia w TUNŻ WARTA SA:

UWAGA: Dokumenty roszczeń wysyłamy na adres: TUnŻ Warta S.A. skrytka pocztowa 1013, 00-950 Warszawa 1.

 

Statut Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Sportu i Turystyki Krajoznawczej ZDROWIE (tekst jednolity)