fbpx
Menu Zamknij
ZGŁOSZENIE SZKODY W PZU

Aby zgłosić szkodę potrzebne są:

 • dowód osobisty,
 • numer konta (na który PZU wypłaci świadczenie),
 • numer polisy,
 • dokumenty dotyczące szkody zgodnie z listą poniżej

W przypadku problemów ze zgłoszeniem szkody lub pytań dotyczących wypełniania formularzy zgłoszeniowych służymy pomocą.

Świadczenia PZU zgłosić można:

 • do oddziałów PZU najbliższych adresowi zamieszkania. Tu znajdziesz adresy oddziałów: KLIK
 • lub przez stronę
ZGŁOSZENIE SZKODY W WARTA

Aby zgłosić szkodę potrzebne są:

 • dowód osobisty,
 • numer konta (na który WARTA wypłaci świadczenie),
 • numer polisy,
 • dokumenty dotyczące szkody zgodnie z listą poniżej
 • wniosek

W przypadku problemów ze zgłoszeniem szkody lub pytań dotyczących wypełniania formularzy zgłoszeniowych służymy pomocą.

Świadczenia zgłosić można:

 • przez stronę: LINK,
 • albo wysyłając dokumenty na adres:
  TUnŻ Warta S.A. skrytka pocztowa 1013, 00-950 Warszawa
 • do oddziału – LINK
 • ZGON UBEZPIECZONEGO
  1. Odpis skrócony aktu zgonu.
  2. Dwie strony dowodu osobistego osoby uprawnionej.
  3. Dokumenty, z których wynikają okoliczności i przyczyna zgonu ubezpieczonego (np. karta zgonu, dokumentacja lekarska, wynik sekcji zwłok, dokumenty z prokuratury).
  OSIEROCENIE DZIECKA
  1. Odpis skrócony aktu zgonu ubezpieczonego.
  2. Dokument stwierdzający tożsamość uprawnionego dziecka (np. dowód osobisty, legitymacja szkolna, indeks wyższej uczelni, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka).
  3. Dokumenty, z których wynikają okoliczności i przyczyna zgonu ubezpieczonego (np. karta zgonu, dokumentacja lekarska, wynik sekcji zwłok, dokumenty z prokuratury).
  4. Dwie strony dowodu osobistego opiekuna prawnego – w przypadku dziecka niepełnoletniego. Uwaga: Jeżeli osierocone dziecko jest równocześnie osobą uprawnioną do świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego, powinny być złożone 2 wnioski: z tytułu zgonu ubezpieczonego i z tytułu osierocenia dziecka.
  ZGON MAŁŻONKA/PARTNERA UBEZPIECZONEGO
  1. Odpis skrócony aktu zgonu.
  2. Dokumenty, z których wynikają okoliczności i przyczyna zgonu (np. karta zgonu, dokumentacja lekarska, wynik sekcji zwłok, dokumenty z prokuratury).
  ZGON DZIECKA
  1. Odpis skrócony aktu zgonu.
  2. Dokumenty, z których wynikają okoliczności i przyczyna zgonu (np. karta zgonu, dokumentacja lekarska, wynik sekcji zwłok, dokumenty z prokuratury) – w zależności od zapisów w OWU.
  ZGON NOWORODKA
  1. Odpis skrócony aktu zgonu noworodka – w przypadku noworodka, który przyszedł na świat żywy i nie ukończył 1 roku życia.
  2. Odpis skrócony aktu urodzenia z adnotacja „dziecko martwo urodzone” – w przypadku noworodka poczętego lecz nienarodzonego.
  3. Dokumenty, z których wynikają okoliczności i przyczyna zgonu noworodka (np. karta zgonu, dokumentacja lekarska, wynik sekcji zwłok) – w przypadku noworodka, który przyszedł na świat żywy i nie ukończył 1 roku życia.
  ZGON RODZICÓW UBEZPIECZONEGO
  1. Odpis skrócony aktu zgonu.
  2. Dwie strony dowodu osobistego osoby uprawnionej.
  ZGON RODZICÓW MAŁŻONKA/PARTNERA
  1. Odpis skrócony aktu zgonu.
  2. Dwie strony dowodu osobistego małżonka/partnera lub odpis skrócony aktu małżeństwa.
  URODZENIE SIĘ DZIECKA
  Dotyczy również urodzenia się dziecka ze skalą APGAR 1-5 pkt, urodzenia się dziecka z wadą wrodzoną oraz urodzenia się martwego dziecka:

  1. Odpis skrócony aktu urodzenia. Załącznik nr 1 do materiału informacyjnego do obsługi roszczeń
  2. Dwie strony dowodu osobistego uprawnionego.
  POWSTANIE TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU WYPADKU LUB WSKUTEK ZAWAŁU SERCA, UDARU MÓZGU
  1. Dokument potwierdzający udzielenie pierwszej pomocy lekarskiej zaraz po wypadku wraz z rozpoznaniem doznanego urazu (np. karta informacyjna z pogotowia ratunkowego, historia choroby ze szpitala).
  TRWAŁE CAŁKOWITE/CZEŚCIOWE INWALIDZTWO
  1. Pełna dokumentacja z leczenia (np. ze szpitala, przychodni), pozwalająca na ustalenie powodu powstania niezdolności do pracy.
  2. Zwolnienia lekarskie oraz zaświadczenie macierzystego zakładu pracy stwierdzające przez jaki czas uprawniony korzystał ze zwolnienia lekarskiego.
  3. Dokument o przyznaniu renty zgodnie z zapisami OWU/orzeczenie stwierdzające całkowite lub częściowe inwalidztwo, niezdolność do pracy.
  4. Orzeczenie lekarza orzekającego stwierdzającego konieczność powstrzymania się Ubezpieczonego od pracy w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia (odbycia urlopu dla poratowania zdrowia), wraz z dokumentacją medyczna, która była podstawa do wydania tego orzeczenia – dla ryzyka niezdolności w zawodzie nauczyciela, w zależności od zapisów OWU.
  CAŁKOWITA OKRESOWA LUB TRWAŁA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY/CZASOWA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY UBEZPIECZONEGO LUB WSPÓŁUBEZPIECZONEGO/ NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY W ZAWODZIE KIEROWCY LUB W ZAWODZIE NAUCZYCIELA/NIEZDOLNOŚĆ DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
  1. Pełna dokumentacja z leczenia (np. ze szpitala, przychodni), pozwalająca na ustalenie powodu powstania niezdolności do pracy.
  2. Zwolnienia lekarskie oraz zaświadczenie macierzystego zakładu pracy stwierdzające przez jaki czas uprawniony korzystał ze zwolnienia lekarskiego.
  3. Dokument o przyznaniu renty zgodnie z zapisami OWU/orzeczenie stwierdzające całkowite lub częściowe inwalidztwo, niezdolność do pracy.
  4. Orzeczenie lekarza orzekającego stwierdzającego konieczność powstrzymania się Ubezpieczonego od pracy w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia (odbycia urlopu dla poratowania zdrowia), wraz z dokumentacją medyczna, która była podstawa do wydania tego orzeczenia – dla ryzyka niezdolności w zawodzie nauczyciela, w zależności od zapisów OWU.
  ŚWIADCZENIE SZPITALNE (Hospitalizacja, w tym hospitalizacja w wyniku ciąży wysokiego ryzyka)/ OPERACJA/ LECZENIE SPECJALISTYCZNE/ ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE/ POBYT NA OIOM/OIOK/OIT/ POBYT W SANATORIUM/ L4 PO HOSPITALIZACJI/ RYCZAŁT NA ZAKUP LEKÓW/REKONWALESCENCJA
  1. Dokumentacja medyczna, potwierdzająca fakt pobytu w szpitalu, wykonaną operację, leczenie specjalistyczne, pobyt na OIOM/OIOK/OIT, okres pobytu oraz jego przyczynę, zwolnienie lekarskie, skierowanie do sanatorium – w zależności od ryzyka.
  2. Karta informacyjna leczenia szpitalnego zawierającą potwierdzenie ciąży wysokiego ryzyka, a w przypadku braku takiej informacji zaświadczenie od lekarza prowadzącego lub kartę ciąży o przebiegu ciąży dla ryzyka pobytu w szpitalu spowodowanego ciążą wysokiego ryzyka.
  3. Karta informacyjna leczenia szpitalnego uwzgledniająca okres pobytu na OIOM/OIOK/OIT z datą przyjęcia i wypisu dla ryzyka pobytu na OIOM.
  4. Zatwierdzone przez uprawniony organ i wystawione przez uprawnionego lekarza skierowanie do sanatorium oraz dokument potwierdzający pobyt (karta informacyjna, zaświadczenie) wystawiony przez sanatorium dla ryzyka pobytu w sanatorium.
  5. Zwolnienia lekarskie wydane przez szpital lub zaświadczenie wydane przez Ubezpieczającego o pobieranym zasiłku chorobowym w związku z pobytem Ubezpieczonego za zwolnieniu lekarskim wydanym przez szpital – dla ryzyka rehabilitacji poszpitalnej lub L4 po hospitalizacji. Załącznik nr 1 do materiału informacyjnego do obsługi roszczeń
  ZAKAŻENIE WIRUSEM HIV W WYNIKU WYPADKU PRZY PRACY, DLA PRACOWNIKÓW ZOZ LUB W WYNIKU TRANSFUZJI KRWII
  1. Dokumentacja lekarska związana z leczeniem i rozpoznaniem wirusa HIV w tym wyniki test na obecność wirusa HIV w organizmie.
  DOŻYCIE DO KONCA OKRESU UBEZPIECZENIA I WYKUP UBEZPIECZENIA
  1. Dwie strony dowodu osobistego osoby uprawnionej.
  LISTA DODATKOWYCH DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA O WYPŁATE ŚWIADCZENIA ZWIAZANEGO Z:
  1. WYPADKIEM, WYPADKIEM PRZY PRACY I WYPADKIEM W TRAKCIE PROWADZENIA POJAZDU:
   • Dokument potwierdzający fakt zaistnienia wypadku oraz stan trzeźwości osoby, której dotyczy roszczenie np. protokół policji, prokuratury, protokół wypadku przy pracy. W przypadku braku w/w dokumentu, wymagane jest podanie informacji, przez kogo i gdzie prowadzone było dochodzenie (np. na formularzu wniosku o wypłatę świadczenia).
   • Jeśli do wypadku doszło w trakcie prowadzenia pojazdu, wymagane jest złożenie dokumentu uprawniającego do kierowania danym pojazdem np. prawo jazdy. W przypadku, gdy z okoliczności zdarzenia wynika, że do wypadku doszło z powodu niesprawności pojazdu należy dodatkowo przedłożyć dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu np. dowód rejestracyjny pojazdu z wpisem badania technicznego.
  2. WSPÓŁUBEZPIECZONYM (MAŁŻONKIEM, PARTNEREM, DZIECKIEM):
   • Odpis skrócony aktu małżeństwa (w przypadku jego braku – dwie strony dowodu osobistego małżonka) – gdy zdarzenie dotyczy małżonka, z wyjątkiem roszczenia dotyczącego zgonu małżonka.
   • W przypadku braku możliwości ustalenia stopnia pokrewieństwa, konieczne są dodatkowe dokumenty np. odpis skrócony aktu małżeństwa, odpis skrócony aktu urodzenia – w zależności od sytuacji.
   • Dwie strony dowodu osobistego partnera – gdy zdarzenie dotyczy partnera, z wyjątkiem roszczenia dotyczącego zgonu partnera.
   • Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub dwie strony dowodu osobistego dziecka – jeśli zdarzenie dotyczy dziecka, z wyjątkiem roszczenia dotyczącego zgonu dziecka.
  DODATKOWE INFORMACJE:
  1. Oprócz wymienionych powyżej dokumentów, niezbędnym może okazać się dostarczenie innych dokumentów, zależnie od charakteru sprawy.
  2. Wskazane jest, aby dostarczane dokumenty miały formę kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku agentów Warty, dla identyfikacji, na poświadczeniu rekomendowane jest podanie numeru agenta.
  3. W przypadku gdy osoba uprawniona do świadczenia nie jest osobą fizyczną, z wnioskiem o wypłatę świadczenia występuje przedstawiciel uprawnionego (np. upoważniony pracownik), dołączając dokument upoważniający go do występowania w imieniu uprawnionego podmiotu np. wypis z rejestru ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sadowego albo innego właściwego rejestru lub stosowne pełnomocnictwo.
  4. W przypadku, gdy zgłaszane zdarzenie wystąpiło w okresie karencji należy do wniosku o wypłatę świadczenia załączyć zaświadczenie o poprzednim ubezpieczeniu.
  Napisz
  1
  Close chat
  Dzień Dobry! W czym mogę pomóc?

  Start